Program för socialdemokratiska EU-kritiker, SEUK

När Sverige 1995 anslöt sig till Europeiska Gemenskaperna (EG, nuv. EU) hade det svenska folket utlovats fortsatt självbestämmande på ett flertal områden (bl.a. alkoholpolitiken).  Men allteftersom åren gått har detta löfte successivt urholkats på område efter område.

Det "demokratiska underskottet" inom EU har under Sveriges medlemskap blivit alltmer tydligt. Successivt fattas fler och fler beslut utan någon möjlighet till reellt inflytande för vare sig medlemsstaternas folk eller dessas valda ombud.

Socialdemokratiska EU-kritiker (SEUK) bildades med främsta syfte att kontinuerligt följa utvecklingen inom EU samt att med utgångspunkt från socialdemokratiska värderingar söka förhindra en urgröpning av medlemsstaternas nationella beslutanderätt i alla de frågor som inte med nödvändighet måste lösas i ett regionalt sammanhang (exempelvis miljöfrågor).

SEUK medverkade aktivt till att Sverige i folkomröstningen 2003 sade nej till att ansluta sig till EU:s gemensamma valuta euron. Mot bakgrund av den kris som sedan kom att drabba eurozonen framstår det idag såsom uppenbart att vårt land därigenom slapp att drabbas särskilt hårt av denna kris. Detta har bland annat bidragit till lägre arbetslöshet i Sverige än i euromedlemslandet Finland.

SEUK verkar för att maktkoncentrationen till Bryssel från de nationella parlamenten till EU:s centrala organ stoppas. Undantag kan göras i några frågor som svårligen kan avgöras på rent nationell nivå, främst miljö- och flyktingfrågorna samt kampen mot s.k. trafficking. Samtidigt tar vi avstånd från de allt starkare krafter som försöker förena EU-kritik med högerpopulism och främlingsfientlighet.

1. EURON
2. FLYKTINGKRISEN
3. BREXIT OCH DESS FÖLJDVERKNINGAR
4. TRANSATLANTISK TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP)
5. LÖNEDUMPNING
6. FÖRSVARET
7. ISRAEL-PALESTINAFRÅGAN
8. VÄSTSAHARA