3. BREXIT OCH DESS FÖLJDVERKNINGAR

Den brittiska folkomröstningen i juni 2016 medför att Storbritannien skall lämna EU ("Brexit").
De olika landsdelarna röstade emellertid inte enhetligt, då bl.a. skottarna röstade för bevarat EU-medlemskap.
Om inte samtliga 27 kvarvarande EU-medlemsstater godkänner ett nytt avtal med Storbritannien kommer landet efter utträdet bl.a. att stå utan tillgång till EU:s inre marknad.

Även om de brittiska och svenska regeringarna ideologiskt sett står långt från varandra, så har det ofta funnits en samsyn mellan länderna, inte minst när det gäller att förhindra ytterligare överföring av maktbefogenheter från medlemsstaterna till EU.
Dessutom har såväl Storbritannien som Sverige behållit sina nationella valutor och har således sagt nej till euron.
Ett brittiskt utträde ur EU kan därför gynna de "centralistiska" krafterna inom EU.
Å andra sidan kan det också leda till att andra länder på sikt gör Storbritannien sällskap ut ur unionen.
Skottland, Nordirland och Gibraltar röstade samtliga nej till Brexit.
En form av prejudikat till specialarrangemang finns sedan tidigare då Grönland lämnade EG (nuvarande EU) medan övriga Danmark stannade kvar.

SEUK föreslår:
att EU på vissa villkor ger Storbritannien möjlighet till ett "mjukt" utträde ur unionen. att Skottland, Nordirland och Gibraltar ges möjlighet till specialarrangemang med unionen.

Åter