7. FÖRSVARET

Under senare år har Rysslands utrikes agerande utgjort klara brott mot folkrätten (annekteringen av Krim, ockupationen av östligaste Ukraina samt terrorbombningarna i Syrien).
Dessutom uppträder nu Ryssland för första gången sedan Sovjetunionens upplösning 1991 påfallande aggressivt i östersjöregionen, bl.a. mot Sverige.
Detta har lett till att samtliga borgerliga "allianspartier" nu övergivit stödet för den svenska alliansfriheten och i stället kräver en svensk anslutning till NATO.
Vidare har Sverige genom det s.k. Värdlandsavtalet med USA gjort sig militärt mer beroende av detta land.
Samtidigt finns tendenser till en militarisering av EU.

SEUK konstaterar däremot att, Rysslands agerande till trots, Sveriges säkerhetspolitiska läge idag är klart bättre än det var under Kalla kriget, då förutom Baltikum även Polen och östra Tyskland var under sovjetisk kontroll.
Ett svenskt medlemskap i NATO skulle lägga Sverige under NATO:s kärnvapenparaply och skulle dessutom - vilket NATO-förespråkarna väljer att bortse ifrån - innebära ett åtagande för Sverige att militärt försvara samtliga andra NATO-medlemsstater, bl.a. USA och det ur demokratisk synvinkel alltmer tvivelaktiga Turkiet.
Ett alliansfritt Sverige har större möjligheter att arbeta med konfliktförebyggande åtgärder.

SEUK anser därför att den svenska alliansfriheten skall bibehålles, att militariseringen av EU skall stoppas samt att värdlandsavtalet med USA på sikt sägs upp.
Rysslands hotfulla och folkrättsstridiga agerande får emellertid inte bli utan konsekvenser.
Följaktligen bör EU-sanktionerna mot Ryssland till följd av landets agerande i Krim samt östra Ukraina bibehållas och nya sanktioner som en följd av Rysslands terrorbombningar i Syrien införas.
Slutligen måste Sverige, för att skapa respekt för den egna alliansfriheten, vara berett att påtagligt höja sin egen försvarsförmåga – inte bara militärt.


SEUK föreslår
att den svenska alliansfriheten bibehålles.
att militariseringen av EU stoppas.
att Sverige säger upp värdlandsavtalet med USA.
att utvidgade EU-sanktioner mot Ryssland införes.
att Sverige påtagligt höjer sin egen försvarsförmåga.

Åter