8. ISRAEL/PALESTINAFRÅGAN

Israel, som under början av sin existens levde under ett ständigt hot från sina grannar, ockuperar sedan Sexdagarskriget 1967 på ett folkrättsstridigt sätt Västbanken, blockerar Gaza och har ensidigt annekterat Jerusalem, som av Förenta Nationerna förklarats såsom internationellt territorium intill dess att annat avtal ingåtts mellan parterna. Västbanken är dessutom föremål för en tilltagande israelisk kolonisering med successiv konfiskering av palestinskt ägd mark.

1993 års Osloavtal, som i förlängningen syftar till en tvåstatslösning, har endast till en mycket begränsad del genomförts och kan nu helt komma att omintetgöras om den nationalistiska israeliska regeringen - med stöd av den nya regeringen i USA - gör verklighet av sitt hot att annektera Västbanken, helt eller delvis. SEUK välkomnar den svenska regeringens beslut att erkänna Palestina. Vi välkomnar även EU:s fördömande av den fortsatta israeliska koloniseringen med bosättningar på Västbanken.

SEUK anser:
att Israel har en otvetydig rätt till existens inom 1966 års gränser.
att gränsjusteringar mellan Israel och Palestina endast får ske efter överenskommelse mellan parterna.
att om Israel ensidigt skulle besluta att annektera palestinskt territorium EU bör införa någon form av sanktioner mot Israel.

Åter