Saxat från ett medlemsblad för Socialdemokraterna i Nacka Nr 4/2015

Demokratin är överordnad marknaden.

Det socialdemokratiska partiet har alltid varit en folkrörelse. Just folkrörelsedelen av partiet har alltid tilltalat mig särskilt; att partiets politiska krav till stora delar formats av dess medlemmar på lokala möten och i studiecirklar. Det har också medfört att partiets politiska drivkraft har utgjort en bra blandning av samhällskritik och förvaltning av samhället.

Vi har inom vårt parti här i Nacka under en längre tid talat om att vi måste ägna mer tid åt att bygga ut vår folkrörelse.

Vi har redan börjat. Till partikongressen hade vi en motion om folkrörelsearbete. Motionen antogs enhälligt vid ett medlemsmöte. Partiets extra kongress på försommaren i år hade som ett tema folkrörelsearbete. Kongressen beslutade att partiet ska utforma ett folkrörelseprogram.

Folkrörelsen som idé bygger på två förutsättningar: att partiet har en bred bas med många medlemmar och att dessa medlemmar är aktiva på olika sätt. För ett tiotal år sedan fanns en opinion som ville att kommundelsföreningarna skulle läggas ned för att en del av dem var passiva.

För mig innebär folkrörelsearbete att ha aktiviteter i föreningarna. Studiecirklar, möten om lokala politiska frågor, politiska torg, namninsamlingar i en politisk fråga, lokala fester.

Efter årsmötet i slutet av mars hade den nyvalda styrelsen för arbetarkommunen ett heldagsmöte för att diskutera hur vi kan lägga upp ett folkrörelsearbete. Vi kom fram till många bra synpunkter och förslag, som vi har samlat i en liten rapport. Och som utgör en del av verksamhetsplanen.

Ett led i folkrörelsearbetet ansåg styrelsen vara att det nya styrelsen skulle utforma en verksamhetsplan för det kommande året, som skulle diskuteras och fastställas av ett medlemsmöte. Just detta gjorde vi vid ett möte i augusti. Efter grupparbeten med åtföljande diskussioner antogs verksamhetsplanen enhälligt.

Att bygga upp en folkrörelse är allas ansvar. Det ligger till och med i själva namnet. Vi har nu byggt en organisation som ger förutsättningar att på allvar påbörja detta arbete.

Jag har alltid ansett att socialdemokratin är den främsta garanten för att vi har en väl fungerande demokrati i Sverige. Socialdemokratin genomförde med dåtidens liberala parti förutsättningar för att skapa en demokrati. Därför är det för mig en orimlig tanke att partiet ska medverka till att jämställa vårt demokratiska samhälle med marknaden och enskilda bolag på marknaden. Enligt nuvarande diskussioner om ett frihandelsavtal, kallat TTIP. Ska ett enskilt bolag kunna stämma en stat för ett beslut som missgynnar bolaget i det landet. I vår folkrörelsedemokrati är det orimligt med sådana möjligheter för enskilda bolag.

Carl-Magnus Grenninger